Waar staat Grobos eigenlijk voor?

Grobos staat voor Groninger Bewonersoverleg Studentenhuisvestiging. Grobos is de enige belangenbehartiger van jongeren- en studenthuurders bij Lefier. Ieder beleidsstuk wordt bekeken vanuit het perspectief van jongeren en studenten en de invloed die het eventueel op die groep zal hebben. Daarom streeft Grobos continu naar een zo sterk mogelijke positie binnen Lefier. Een goede band met de achterban is voor goede belangenbehartiging essentieel, dus ook hiervoor zet Grobos zich continu in.

Grobos maakt zich gedurende het jaar hard voor verschillende onderwerpen, zoals ruime beschikbaarheid van woningen voor jongeren en studenten, betaalbaarheid en maatschappelijke thema’s die jongeren aangaan. Betaalbaarheid betreft zowel de huurprijs als de servicekosten, en maatschappelijke thema’s die spelen zijn bijvoorbeeld duurzaamheid en internationalisering. Wil je weten waar we ons dit jaar op focussen? Onderaan deze pagina vind je onze meest recente beleidsstukken.

Hoe brengt Grobos dit in de praktijk?

Om de belangen van haar achterban zo goed mogelijk te behartigen, zit Grobos met verschillende overlegpartners en natuurlijk haar achterban regelmatig om tafel. Hieronder lees je per categorie wie onze overlegpartners zijn.

1. Achterban – hoofdbewoners en bewonersverenigingen

Wil je meer weten over wat een hoofdbewoner is? Dat lees je hier. Grobos hecht grote waarde aan het contact met haar achterban, en dat komt in de praktijk door contact met de hoofdbewoners. Waar dit contact er niet is, doet Grobos haar best dit alsnog op te starten. Waar dit er wel is, wordt dit optimaal benut. Dit betekent de uitwisseling van kennis tussen hoofdbewoners onderling bevorderen, maar ook de kennisuitwisseling tussen Grobos en haar hoofdbewoners. Waar nodig staat Grobos haar hoofdbewoners bij of neemt hiertoe zelf het initiatief indien de (hoofd)bewoners daarbij gebaat zijn. Hiertoe wordt minstens drie keer per jaar een ALV georganiseerd, maar ook daarbuiten behouden en waar nodig bevorderen we dit contact.

2. Vertegenwoordiging binnen Groningen– Klanten Advies Raad (KAR)

Als er onderwerpen spelen binnen Groningen die zowel de jongeren en studenten als de andere huurders van Lefier raken, heeft Grobos nauw contact met de KAR. De KAR is de vertegenwoordiger van alle andere huurders van Lefier binnen Groningen, niet zijnde jongeren en studenten

3. Wijkniveau Lefier – Vaste contactpersoon

Binnen Lefier heeft Grobos iedere zes weken een Regulier Overleg met de daartoe aangewezen contactpersoon van Lefier. Met deze contactpersoon staan we ook daarbuiten in nauw verband. We bespreken de actuele agendapunten en huidige stand van zaken binnen Grobos, maar kunnen hier ook als eerste stap punten aankaarten die we willen veranderen. Dit overleg ziet vooral op onderwerpen die op wijkniveau spelen.

4. Gemeentelijk niveau – Werkgroep Jongerenhuisvesting (JHV)

De Werkgroep Jongerenhuisvesting is een denktank van de gemeente Groningen waar Grobos aan deelneemt. Samen met vertegenwoordigers van andere Groninger woningcorporaties (Nijestee, De Huismeesters), onderwijsinstellingen (RUG, Hanzehogeschool), andere belangenbehartigers (Contractus en GSb) en de gemeente Groningen worden er diverse vergaderingen per jaar georganiseerd. Tijdens deze vergaderingen worden bijvoorbeeld onderzoeken naar de woonwensen van jongeren besproken, maar ook andere plannen van de gemeente op gebied van jongerenhuisvesting en welke rol de verschillende stakeholders in de denktank daarin (willen) spelen.

Op dit moment leveren wij ook een bijdrage aan de huisvestingsproblematiek rondom internationale studenten. Samen met de GSb zetten wij ons in voor duurzame en betaalbare huisvesting voor internationals.

5. Beleidsniveau Lefier – Noordelijk Overleg Lefier (NOL)

Na de fusering van de woningcorporatie In uit Groningen, Volksbelang uit Hoogezand en Wooncom uit Emmen tot Lefier, is er een overleg opgezet waarin alle belangenorganisaties van Lefier zitting hebben, genaamd het NOL. Er worden standaard vier vergaderingen georganiseerd waarin het NOL onderling vergadert. Daarnaast worden er vier vergaderingen georganiseerd waarin het NOL in overleg gaat met de bestuurder van Lefier. Indien zaken op beleidsniveau spelen die enkel voor de achterban van Grobos van belang zijn, gaat Grobos rechtstreeks om tafel met de bestuurder of de bestuurder Maatschappelijk Presteren.

➑️ Lees hier hoe het bestuur deze visie omzet in concrete actiepunten!

Translate Β»